Privātuma politika

SIA "SALONCONCEPT BALTIC" apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:
Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;

citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;

saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Ar šo Privātuma politiku SIA "SALONCONCEPT BALTIC" sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.1. Definīcijas

1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).

1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.

1.4. Pārzinis – SIA "SALONCONCEPT BALTIC" (turpmāk arī – SALONCONCEPT BALTIC)

1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa SALONCONCEPT BALTIC vārdā apstrādā personas datus.

1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu SALONCONCEPT BALTIC mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

2.1. Personas datu pārzinis ir SIA " SALONCONCEPT BALTIC ", reģ. Nr. 40203187230, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 64-4, Rīga, LV-1011.

2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras SALONCONCEPT BALTIC vārdā un atbilstoši SALONCONCEPT BALTIC norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi

3.1. SALONCONCEPT BALTIC apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus SALONCONCEPT BALTIC pakalpojumus klients vēlas izmantot.

3.2. SALONCONCEPT BALTIC apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:

3.2.1. klienta personas datu apstrāde SALONCONCEPT BALTIC klienta karšu izsniegšanai un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.2. klienta personas datu apstrāde reģistrācijai SALONCONCEPT BALTIC e-veikalā un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.3. klienta personas datu apstrāde SALONCONCEPT BALTIC jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu;

3.2.4. klienta personas datu apstrāde drošības nolūkos;

3.2.5. klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).

3.3. Klienta karšu izsniegšanas nodrošināšanai un ar to saistīto mārketinga piedāvājumu sniegšanai SALONCONCEPT BALTIC atbilstoši klienta pēc izvēles sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis un gads pēc izvēles); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts.

3.4. Klienta reģistrācijai SALONCONCEPT BALTIC e-veikalā SALONCONCEPT BALTIC atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.

3.5. SALONCONCEPT BALTIC e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – SALONCONCEPT BALTIC var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.

3.5. SALONCONCEPT BALTIC jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu, SALONCONCEPT BALTIC atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: e-pasts, tālruņa numurs, adrese.

3.6. SALONCONCEPT BALTIC īpašuma aizsardzības nolūkos apstrādā šādus klienta personas datus: videoattēls, kas tiek iegūts no SALONCONCEPT BALTIC salonos esošajām videokameru ierakstiem.

3.7. SALONCONCEPT BALTIC publicitātes veicināšanai SALONCONCEPT BALTIC rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, veikalu atklāšanas pasākumi u.tml. ) SALONCONCEPT BALTIC var apstrādāt šādus klienta personas datus: fotoattēls.4. Personas datu apstrādes nolūki

4.1. SALONCONCEPT BALTIC iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.4.2. SALONCONCEPT BALTIC iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

4.2.1. vārds, uzvārds vai lietotājvārds – klienta identificēšanai SALONCONCEPT BALTIC salonos, nodrošinot klientam iespēju izmantot klienta karti, to neuzrādot; kā arī klienta reģistrācijai SALONCONCEPT BALTIC e-veikalā un piekļuves SALONCONCEPT BALTIC e-veikalam nodrošināšanai;

4.2.2. dzimums – veidojot dzimumam piemērotākos SALONCONCEPT BALTIC īpašos piedāvājumus;

4.2.3. dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads) – atlaižu piešķiršanai klienta dzimšanas dienā;

4.2.4. adrese – sezonālo katalogu, informatīvu materiālu un ielūgumu nosūtīšanai pa pastu klientam, kā arī SALONCONCEPT BALTIC e-veikalā pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam;

4.2.5. mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem; kā arī, ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma SALONCONCEPT BALTIC e-veikalā noformēšanas laikā - saziņai jautājumos par SALONCONCEPT BALTIC e-veikalā pasūtīto preču piegādi;

4.2.6. e-pasts – SALONCONCEPT BALTIC jaunumu nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves SALONCONCEPT BALTIC e-veikalam nodrošināšanai klientam; paziņojumu, kas nepieciešami SALONCONCEPT BALTIC e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu SALONCONCEPT BALTIC e-veikalā;

4.2.7. videoattēls – videonovērošana SALONCONCEPT BALTIC salonu telpās, lai aizsargātu SALONCONCEPT BALTIC īpašumu, novērstu zādzību izdarīšanu SALONCONCEPT BALTIC salonos, atklātu SALONCONCEPT BALTIC salonos izdarītās zādzības, identificētu personas, kas izdara zādzības, kā arī nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību;

4.2.8. fotoattēls – SALONCONCEPT BALTIC publicitātes veicināšanai tā rīkoto publicitātes pasākumu laikā.

4.3. SALONCONCEPT BALTIC informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot klienta profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus SALONCONCEPT BALTIC piedāvājumus konkrētam klientam, ņemot vērā SALONCONCEPT BALTIC iegūto un automātiski apkopoto informāciju no klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem SALONCONCEPT BALTIC salonos, ja klients tam ir piekritis.5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

5.1. SALONCONCEPT BALTIC veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:

5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida SALONCONCEPT BALTIC ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt SALONCONCEPT BALTIC piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

Izsūtot aicinājumus uz SALONCONCEPT BALTIC rīkotajiem publicitātes pasākumiem, kuros SALONCONCEPT BALTIC publicitātes veicināšanas nolūkos plānots veikt fotografēšanu, SALONCONCEPT BALTIC ielūgumā ietver norādi par fotografēšanu pasākumā. Klients, ierodoties uz pasākumu, pauž aktīvu, apzinātu piekrišanu tam, ka var tikt veikta klienta personas datu – fotoattēla – apstrāde.

5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, SALONCONCEPT BALTIC ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.

5.1.3. Leģitīmo interešu ievērošana – SALONCONCEPT BALTIC ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu, jo sevišķi, bet ne tikai, īpašuma aizsardzībai un drošībai SALONCONCEPT BALTIC salonos un lai nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību (videonovērošana), un izmeklēšanas vai tiesvedības vajadzībām (ziņojot par noziedzīgiem nodarījumiem SALONCONCEPT BALTIC salonos, ceļot prasības, aizstāvoties pret prasībām tiesās u.tml.).

Videonovērošanas gadījumā SALONCONCEPT BALTIC vienmēr nepārprotami informē klientu par salonā veikto videonovērošanu, izvietojot speciālu uzlīmi pie salonu ieejas. Ja klients nevēlas nokļūt videonovērošanas zonā, klientam ir iespējams izmantot iespēju iepirkties SIA “SALONCONCEPT BALTIC” e-veikalā.

5.2. SALONCONCEPT BALTIC apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr SALONCONCEPT BALTIC ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis. Videonovērošanas materiāls tiek glabāts ne vairāk kā četras nedēļas. Ja konkrētais videonovērošanas materiāls ir nepieciešams zādzības atklāšanai, izmeklēšanai, zādzību izdarījušās personas sodīšanai vai SALONCONCEPT BALTIC leģitīmo interešu aizsardzībai, tas tiek glabāts līdz šo mērķu sasniegšanai.6. Personas datu saņēmēji

6.1. SALONCONCEPT BALTIC, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, SALONCONCEPT BALTIC izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:

6.1.1. Datu apstrādātājiem, kuri SALONCONCEPT BALTIC vārdā un atbilstoši SALONCONCEPT BALTIC norādījumiem apstrādā personas datus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas SALONCONCEPT BALTIC vārdā nosūta klientiem sms par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem;

6.1.2. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

6.1.3. personām, kuras sniedza SALONCONCEPT BALTIC pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.7. SALONCONCEPT BALTIC sīkdatņu politika

7.1. SALONCONCEPT BALTIC mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.

7.2. SALONCONCEPT BALTIC izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas SALONCONCEPT BALTIC mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām SALONCONCEPT BALTIC mājaslapā.8. Klienta tiesības saistībā ar SALONCONCEPT BALTIC veikto personas datu apstrādi

8.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt SALONCONCEPT BALTIC, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot SALONCONCEPT BALTIC izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.

8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), SALONCONCEPT BALTIC nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

8.3. Ievērojot to, ka SALONCONCEPT BALTIC ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt SALONCONCEPT BALTIC šādos veidos:

8.3.1. Ja klientam ir piešķirta klienta karte – nosūtot atsaukumu uz SALONCONCEPT BALTIC e-pastu sales@salonconcept.lv no e-pasta, kuru klients norādīja SALONCONCEPT BALTIC klienta anketā klienta kartes saņemšanai vai kuru norādījis, reģistrējoties SALONCONCEPT BALTIC e-veikalā. Šādā gadījumā atsaukuma e-pastā klientam jānorāda vārds, uzvārds vai lietotājvārds (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numurs (ja klientam šāda karte piešķirta), kā arī apjoms, kādā piekrišana tiek atsaukta.

8.3.2. Nosūtot atsaukumu uz SALONCONCEPT BALTIC e-pastu sales@salonconcept.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numuru (ja klientam klienta karte piešķirta), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.

8.3.3. Nosūtot atsaukumu pa pastu uz SALONCONCEPT BALTIC juridisko adresi: Krišjāņa Barona iela 64-4, Rīga, LV-1011, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numuru (ja klientam klienta karte piešķirta), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.

8.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret SALONCONCEPT BALTIC veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt SALONCONCEPT BALTIC veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu SALONCONCEPT BALTIC kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1.-8.3.3. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt SALONCONCEPT BALTIC:

8.4.1. izsniegt SALONCONCEPT BALTIC rīcībā esošos personas datus par klientu;

8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;

8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;

8.4.4. pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu;

8.4.5. pārnest personas datus citam pārzinim – tādā apjomā un formā, kādā dati ir SALONCONCEPT BALTIC rīcībā.

8.5 Klientam ir tiesības iegūt no SALONCONCEPT BALTIC informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām SALONCONCEPT BALTIC ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.

8.6. Jautājumu gadījumā saistībā ar SALONCONCEPT BALTIC veikto personas datu apstrādi vai aizsardzību klientam ir tiesības vērsties pie SALONCONCEPT BALTIC personas datu aizsardzības speciālista. Datu aizsardzības speciālists: Laura Kontante, sales@salonconcept.lv.

8.7. Domstarpību gadījumā saistībā ar SALONCONCEPT BALTIC veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.9. Privātuma politikas izmaiņas

9.1. SALONCONCEPT BALTIC var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas SALONCONCEPT BALTIC mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.